5 frågor och svar om visselblåsarlagen

Detta behöver du ha koll på

Olof Matson är ansvarig för KPMG:s visselblåsartjänst och svarar här på de fem vanligaste frågorna om den nya lagstiftningen. Det är två månader kvar tills lagen träder i kraft och berör företag och organisationer med 50–250 anställda.

1. Vad är visselblåsarlagen?

-Visselblåsarlagen finns för att möjliggöra för att visselblåsa och för att skydda visselblåsare. Lagen, som träder i kraft den 17:e december 2023, kräver att alla företag och organisationer med minst 50 arbetstagare ska ha en intern rapporteringskanal – eller visselblåsarsystem som det brukar kallas. Funktionen ska möjliggöra för rapportering i skrift, muntligen eller vid ett fysiskt möte.

Lagen omfattar de flesta typer av anställningsförhållanden, inklusive volontärer och deltidsarbetande, men också aktieägare eller personer som står under företagets ledning. Alla ska kunna rapportera om misstänkta oegentligheter. Rapporterna ska följas upp och resultatet av uppföljningen ska återkopplas till rapportören.

2. Hur berörs jag som företag/organisation?

-Företag med minst 50 arbetstagare vid kalenderårets start omfattas av lagen den 17:e december 2023. Det som många företag och organisationer kanske inte tänker på är att antalet anställda även inkluderar deltidsanställda och timanställda. Företag som omfattas av lagen måste inrätta en intern rapporteringskanal och tillvägagångssätt för rapportering och uppföljning av rapporterade ärenden. Det måste även finnas lättillgänglig information som förklarar hur rapportering går till.

3. Varför är det bra att ha en visselblåsartjänst?

-Med en visselblåsartjänst möjliggör du chansen att, i ett tidigt skede, upptäcka och hantera oegentligheter eller missförhållanden på arbetsplatsen. Det visar att du som företag eller organisation värnar om dina anställda och har en sund företagskultur. En visselblåsartjänst förenklar också arbetet med att leva upp till visselblåsarlagens krav. Olika leverantörer inkluderar olika saker i sina visselblåsartjänster och vissa system är väldigt simpla. Se till att visselblåsartjänsten som du väljer innehåller just era krav på rapporteringskanal.

4. Hur kan KPMG hjälpa mig?

-KPMG erbjuder en heltäckande lösning för att efterleva lagens krav. Med vår tjänst kan användaren rapportera digitalt, via telefon eller vid ett fysiskt möte och vi på KPMG bistår också med själva ärendehanteringen. Vi har färdigförpackad information om visselblåsartjänsten som enkelt kan delas på såväl intranät som extern webbsida. Utöver detta erbjuder vi djupare utredningar för de ärenden som kräver oberoende expertkunskap. Det är en heltäckande lösning till ett konkurrenskraftigt pris.

5. Vad behöver jag göra nu?

-Fundera på vad inom området för visselblåsning som ni behöver hjälp med. Om ni har tid, rätt kompetens och erfarenheten för att hantera visselblåsningar räcker det med ett simpelt rapporteringssystem. Säkerställ att systemet möjliggör för rapportering enligt lagens alla krav: skriftlig, muntlig och fysisk rapportering. Om rapporteringssystemet endast innefattar möjligheten till skriftlig rapportering behöver ni byta till en mer heltäckande tjänst. Vi kan hjälpa till med det, avslutar Olof.