Skapa en visselblåsarpolicy

Skapa en trygg och säker företagskultur med en visselblåsarpolicy som uppmuntrar medarbetarna till att våga rapportera eventuella missförhållanden.

Därför är det viktigt med en tydlig policy

Genom att ha en lättförståelig visselblåsarpolicy på plats i organisationen bidrar du till en trygg och säker företagskultur, där anställda och andra personer som kommer i kontakt med företaget vågar lämna information om eventuella oegentligheter, utan rädsla för repressalier.

Vad är syftet med en visselblåsarpolicy?

Visselblåsarpolicyn är till för att främja öppenhet och tillit inom organisationen. Policyn ska finnas tillgänglig för alla och beskriva bland annat vad du kan rapportera, hur du ska gå tillväga och att en anmälan kan göras helt anonymt. Det är även viktigt att ha en policy för att efterleva lagkravet och kunna identifiera oegentligheter i ett tidigt skede.

Vad ska en sådan policy innehålla?

För att anställda och andra personer i organisationen ska känna sig trygga och våga rapportera eventuella oegentligheter, är det viktigt att policyn är tydlig och innehåller följande information:

  • Definition av en visselblåsare
  • Vad som kan rapporteras
  • Vem som kan rapportera och få skydd
  • Vad skyddet innebär
  • Vem som administrerar systemet
  • Hur rapporteringen går till
  • Rätten till bekräftelse och återkoppling
  • Interna och externa kanaler att rapportera om missförhållanden