Det du behöver veta om visselblåsarlagen

Visselblåsarlagen innebär skydd för visselblåsare och ställer krav på att organisationer har interna rapporteringskanaler på plats.

Vad innebär visselblåsarlagen?

Lagen innebär i korthet att skyddet för den som larmar om oegentligheter på sin arbetsplats förstärks ytterligare. I maj 2021 antog regeringen en proposition om genomförandet av EU:s visselblåsardirektiv. Visselblåsarlagen, lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, trädde sedan i kraft den 17 december 2021. Visselblåsarlagen innehåller bestämmelser om skydd för visselblåsare och att det ska finnas en fungerande visselblåsarfunktion i organisationen. Därför är det viktigt att ha koll på vad som gäller för just din organisation.

Vem behöver en visselblåsartjänst och när ska den finnas på plats?

  • 17 juli 2022 för verksamhetsutövare som driver privat verksamhet och har 250 eller fler anställda samt offentliga arbetsgivare (till exempel kommuner).
  • 17 december 2023 för verksamhetsutövare som driver privat verksamhet och har 50-249 anställda.

Vem skyddas av visselblåsarlagen?

Lagstiftningen sträcker sig längre än att bara skydda de anställda. Den inkluderar också tidigare anställda, leverantörer, aktieägare, volontärer, arbetssökande och personer som hör till företagets ledning och tillsynsorgan. Lagen skyddar också individer som hjälper eller på något sätt stöder visselblåsaren. Skyddet består av förbud att hindra eller försöka hindra rapportering och att på grund av rapportering vidta repressalier, såsom uppsägning eller annan bestraffning på arbetsplatsen.

Vad säger visselblåsarlagen om rapportering?

Visselblåsarlagen innehåller även bestämmelser om att interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning ska finnas på plats i organisationen. Detta betyder att organisationer behöver ha en fungerande visselblåsarfunktion som uppfyller lagkraven.

I lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden ställs det krav på bland annat:

  • Skyldighet att ha kanaler och förfaranden.
  • Gemensamma kanaler och förfaranden.
  • Skyldighet att utse behöriga personer eller enheter.
  • Dokumentation av kanaler och förfaranden.
  • Utformning av kanaler och förfaranden.
  • Information som verksamhetsutövaren ska lämna.
  • Uppgiftsskyldighet i det allmännas verksamhet.

Det förväntas av organisationer att upprätta ett systematiskt sätt att hantera visselblåsningar, vilket kan hanteras internt eller med extern hjälp. KPMG:s visselblåsartjänst säkerställer att ni följer lagen.

Mer information om visselblåsarlagen, förordningar och EU:s visselblåsardirektiv